Neem mijn juk op je..

‘Neem mijn juk op je’ zegt Jezus.

Mattheus 28:29a-30a

Neem mijn juk… want mijn juk is zacht.

Wat is nu het juk van Jezus?

 In de meeste verklaringen komen we de volgden uitleg van het juk tegen:

  • De grote en de kleine os in een span ossen wat een gezamenlijk juk draagt. Jezus als grote os draagt het grootste deel naast jou als kleine os.
  • De last die Jezus je oplegt is niet zwaar, de last die wij onszelf opleggen is wel zwaar (dit gaat over last en niet over juk, een juk zou dan wetten kunnen zijn, overtuigingen waar we aan moeten voldoen, religieuze Godsdienstigheid, die wordt vervangen door de leefregels en principes van Jezus.

Mooi. En als deze uitleg je steun geeft is nog mooier. Het is zeker niet verkeerd om hier moed en kracht uit te putten.

Toch vraag ik me af of dit het juk is wat Jezus bedoeld.

Als we zoeken in de bijbel komen we het opleggen van een juk nergens positief tegen. De volgende betekenissen van een Juk zijn te vinden:

  1.  Het zijn overtredingen die een juk geven                  

                  Klaagliederen 1:14

Hij heeft mijn overtredingen gebundeld en ze vastgemaakt als een juk; ze drukken zwaar op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer heeft mij uitgeleverd aan hen bij wie ik weerloos ben.

  • Een juk wordt in het OT aangeduid als een straf

Deuteronomium 28:47-48

Omdat u de HEER, uw God, niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, zult u de vijand die de HEER op u afstuurt moeten dienen, en dat zal gepaard gaan met honger en dorst, met een tekort aan kleding, met gebrek aan alles. U krijgt een loodzwaar juk opgelegd, tot er niemand meer over is.

Jeremia 27:12

Ik sprak dezelfde woorden tot koning Sedekia van Juda: ‘Laat u het juk van de koning van Babylonië opleggen, onderwerp u aan hem en zijn volk, dan zult u in leven blijven.

  •  Een waarschuwing om je niet zelf een (eigengemaakt) juk op te leggen 

                 Jesaja 58:9

Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

Gal 5:1 

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

  •  De wet wordt vergeleken met een juk, als een juk wat niemand heeft kunnen houden.

Handelingen 15:10d

Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?

De belofte die God geeft is spreekt ook negatief over het juk 

Maar juist weer positief over wat God met het juk wil doen:

God wil de jukken breken.

Leviticus 26:13

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om je uit de slavernij te bevrijden. Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen.

Jeremia 2:20

God wil het juk verderven, zacht maken, van zijn kracht beroven. 

Jesaja 10:27

Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd; het sterke juk zal verbrijzeld worden.

God bevrijd van jukken          

Jesaja 14:25

Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land, ik verbrijzel Assyrië op mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd, zijn last wordt van hun schouders genomen.’

Wat is dan wel het juk waar Jezus over spreekt?

Als de bijbel en niet positief is over een juk, dan kan dit niet zijn wat Jezus bedoeld. Jezus wil niet iets geven wat zijn Vader wil verbreken. Maar wat is dan het Juk waar Jezus het over heeft?

Mogelijk helpt het als we kijken naar de functie van een juk:

  • Het versterkt eigen kracht
  • Het draagt eigen kracht over op een werktuig of beweging
  • Metafoor: Het is een manier om roofbouw te laten plegen (hard laten werken voor eigen gewin)

De zalving verbreekt het juk

Sommige vertaling zoals de Nieuwe Lutherse vertaling geven aan dat het juk verrot van de (zalf)olie of dat het juk zal weggenomen omwille van de Gezalfde.

Jesaja 10:27 

Op dien tijd zal zijn last van uwe schouders wijken, en zijn juk van uwen hals; want het juk zal verrotten wegens de vettigheid. (Nieuwe Luther Bijbel)

Op die dag zal het gebeuren dat zijn last van uw schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals; en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de Gezalfde. (HSV)

Een houten juk waar olie overheen wordt gegooid, wordt zacht en verliest zijn kracht, het wordt krachteloos en zal breken. Deze metafoor wijst wat de Gezalfde doet. Olie is het beeld van de Heilige Geest, waar in het OT de priester en koningen mee gezalfd werden om kracht te krijgen voor hun bediening.

Jezus is de Gezalfde

Lucas 4:14 

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. 

Het juk verdwijnt wanneer Jezus komt. Jezus is Gezalfd en krijgt kracht om zijn taak te vervullen en om in relatie met zijn Vader te staan. Zalving is niet anders dan de aanwezigheid van God, in je leven of in een situatie. Jezus zijn kracht was de aanwezigheid van de Vader, door de Heilige Geest.

Jezus belooft deze kracht aan zijn volgelingen over te dragen als Hij zelf niet meer op aarde is.

Lucas 24:49 

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.

De belofte van mijn vader op u

Als we zalving in de Bijbel bekijken zien we dit op verschillende plaatsen terug in het oude testament, zoals bij Jozua die de opvolger van Mozes was

Deuteronomium 34:9

Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.

Saul en David werden tot koning gezalfd, de koninklijke zalving. Bij monde van de profeet lezen we wat God zegt over David

Psalm 89:20-21

In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie. Mijn hand geeft hem steun, mijn arm maakt hem sterk.

Handoplegging

Ook in het nieuwe testament lezen we een hele mooie lijn over de zalving, die mensen bovennatuurlijke kracht geeft. Hier gaat het samen met handoplegging.

Paulus wordt de handen opgelegd door Ananias als hij als christenvervolger Jezus in eigen persoon ontmoet en daarna drie dagen blind is.

Hand 9:17

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.

Later zien we Paulus de handen opleggen aan christenen die net gedoopt zijn.

Hand 19:5-6

Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Als leraar zegt Paulus ook tegen Timotheüs dat hij niet moet vergeten dat hij bovennatuurlijke kracht (zalving) van God heeft ontvangen door handoplegging.

1 Timotheüs 4:14

Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.

 De kracht van de zalving moet iets opvallends zijn geweest. Het moet iets krachtigs zijn geweest om de belangstelling van Simon de tovenaar op te wekken.

Handelingen 8:18-19

Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan  en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.

De zalving komt over /op de gelovigen en in de gelovigen

De zalving die hen vervult is binnen in hen, bedoeld om hun geloof te versterken door inzicht

Romeinen 8:11

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

1 Johannes 2:27

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

De zalving komt ook over hen en/of op hen. Zoals de olie die uitgegoten werd over het hoofd van een gezalfde koning of priester. Zo giet God zich als het ware uit over de mens en bekleed hem met kracht om de werken van Jezus te doen.

Lucas 4:18

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,

Lucas 24:49 

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.

De belofte van mijn vader op u

 Hand 2:3-4 

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In het oude testament werden de mensen gezalfd met olie. De olie wees toen naar de (Kracht van de) Heilige Geest van God, die komen zou. De kracht van God was over hen en hielp hen om te doen wat de Geest wilde dat ze zouden doen.

In het nieuwe testament komt de Heilige Geest in en over mensen als hen de handen wordt opgelegd, zoals we ook zien bij Paulus en Timotheüs.

Het juk van Jezus zijn handen.

Als de zalving, die de kracht van Jezus geeft, gaat werken door mensen de handen op te leggen, dan zijn deze handen de Handen van Jezus die op jou zijn! Waardoor de kracht van Gods geest in jou en door jou heen gaan werken. 

Als jij je oude juk kwijt wil, moet je bij Jezus zijn. Jij mag kiezen om je oude, zelfopgelegde juk los te laten, af te leggen. Hij zegt: Kom bij Mij! (ik kom nu niet naar jou)

Leer van mij, dat is: doe het op mijn manier!

Neem mijn juk, dat is: doe het met mijn kracht!

Als je dat wilt, laat dan iemand voor je bidden en je de handen opleggen.

Zacharia 4:2 

Niet door (eigen) kracht of (eigen) geweld, maar door mijn Geest zal het gebeuren.

Het Juk van Jezus is zacht (Het zijn Zijn handen)

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.