De man en Jezus

In het begin schept God de wereld door te spreken. De mens wordt dan geschapen naar het beeld van God, met de bedoeling om deze schepping te regeren.

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. Genesis 1:26

De mens is ook geest, en voegt Geest toe aan de materie en organisme die God heeft geschapen. De werken van de mens die uit geloof gebeuren,voegen de geestelijke dimensie toe aan de schepping en geven het eeuwigheidswaarde.

Principe van God:

Zaadragende planten geven leven door zaad, zo blijft de soort in stand en vermeerderd

Dieren paren met elkaar, zo geven ze leven aan het nageslacht en blijft de soort in stand

De mens is geest, ziel en lichaam, en plant zich voort door gemeenschap als daad van liefde; leven wordt doorgegeven. Dit is lichamelijk leven, maar ook een nieuwe ziel ontstaat en een nieuwe geest.

De man wordt buiten de tuin geschapen, in de ruigte van de natuur.

De man krijgt een vrouw als hulp die als een aanvulling is op zijn man zijn. De vrouw is in het paradijs geschapen. Zij is mooi, zacht, gevoelig en weelderig

Eva wordt gebouwd uit een rib van Adam.

Dicht bij het hart van de man, waar het leven door het lichaam stroomt

Daar hoort ze, dicht bij het hart van de man, zodat hij haar leven kan geven.

De vrouw geeft leven terug door kinderen.

De opdracht;

Genesis 1:28

En God zegende hen en God zeide tot hen:

1.     Weest vruchtbaar

2.     en wordt talrijk;

3.     vervult de aarde en

4.     onderwerpt haar,

5.     heerst over de vissen der zee

6.     en over het gevogelte des hemels

7.     en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Gods bedoeling is;

 • Man zal zijn vader en moeder verlaten
 • Zijn vrouw aanhangen
 • Een vlees zijn

Gevolg is een veilige situatie waarin nieuw leven kan ontstaan en opgroeien.

De grote vergissing;

De man moet op een moment kiezen tussen zijn vrouw en tussen zijn God. Hij besluit om te kiezen voor de vrouw. Dit wordt hem door God verweten:

En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. Gen 3:17 

Bij de man wordt zijn werken/arbeid vervloekt

De zonde van de man;

 • In plaats van verlaten gaat hij zich binden
 • In plaats van aanhangen komt ontrouw
 • In plaats van één vlees zijn, komt terugtrekken. De man deelt zichzelf niet met de vrouw.
 • De man heeft de angst om zichzelf kwijt te raken. (net als na de grote vergissing; Hij verstopt zich en gaat van God af ipv naar God toe)

Na de grote vergissing;

Gen 3:17

En tot de mens zeide Hij:

1.     Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd

2.     en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt;

3.     al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen,

4.     en gij zult het gewas des velds eten;

5.     in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten,

totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

Bij de vervloeking wordt bij de vrouw het geven van een nieuw leven vervloekt.

Ook zal de begeerte uitgaan naar de man, zij zal hem willen bezitten.

Haar zonde;

 • Ze wilde meer worden en gaan regeren over de situatie (worden als God)
 • Haar begeerte is om als de man te zijn en niet in haar positie te blijven staan.
 • Dit is tegengesteld aan de opdracht uit het paradijs;

We zien dat de vrouw;

 • Meer wil  worden, maar haar bescherming (gezag) is onder de man
 • Haar plaats niet meer weet te vinden en haar plaats verlaten heeft.

De begeerte van de vrouw gaat uit naar de man, om hem te bezitten. De man geeft haar leven. Als de man wegblijft, of zich terugtrekt, kan hij geen kinderen krijgen/verwekken

De begeerte van de gemeente gaat uit naar Jezus/HG, omdat die hen van leven kan voorzien.

Jezus kent de juiste plaats. Leven is in het bloed. Bloed komt door het hele lichaam. In het lichaam van Christus (de gelovige/de gemeente) is dit de Heilige Geest

Verzoekingen voor de Man

Jezus werd verzocht;

1e verzoeking; sluit aan op natuurlijke behoefte en refereert aan de het gebruiken van geestelijk  macht.

Niet werken maar op bovennatuurlijk manier aan brood komen (onder de vloek vandaan komen). Brood is natuurlijke behoefte. Jezus zet het natuurlijke niet boven het geestelijke.

Les; doe het natuurlijke op het natuurlijke en het geestelijke op het geestelijke, Geestelijk niet onder laten sneeuwen door het natuurlijke.

Jezus verwijst in zijn antwoord dat Geestelijk Brood boven natuurlijk brood gaat. De volgende verzoeking ligt in het geestelijke

2e verzoeking;  Verkeerde risico’s nemen. Risico’s nemen zonder kans op pijn gedaan te worden. Bovennatuurlijke risisico’s nemen door natuurwet te overtreden.

Jezus antwoord is weer dat het natuurlijke eerst komt, door gaan onnodig risico te lopen of moedwillig gevaar te zoeken en daaruit de identiteit te halen. De volgende verzoeking ligt dan in het hier en nu op de korte termijn.

3e verzoeking; Macht krijgen/Regeren zonder risico’s te nemen. Dit terwijl God heeft gezegd dat de opdracht is om de aarde te bebouwen,
Geen rechtmatig koninkrijk maar een gestolen Koninkrijk; autoriteit krijgen op een wijze waar je verantwoordelijkheden niet liggen.

Een man als Koning:

Jezus is een man die als Koning kan regeren, zijn hart wijkt niet af. De bijbel waarschuwt namelijk dat dit bij koningen gemakkelijk gebeuren kan.

Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Deutr 17:17. 

En jij? Wat ben bij voor een man?

Trek jij je snel terug, of durf je tevoorschijn te komen?

Dit bericht is geplaatst in Seks en Jezus met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *