De kerk is als…

Kerk zijn is…

..te vergelijken met..

Er worden in de bijbel voorbeelden gebruikt om te begrijpen hoe de kerk is bedoeld.

Ik wil er een paar op een rij zetten.

Het huis

1 Petrus 2:5

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.

Als het huis niet functioneert, bv een raam is eruit of een dakpan ligt niet op zijn plaats, dan komt er tocht in het huis. Bij een dakpan is dit vocht. Als de deur openstaat, is dit ongewenst bezoek en kou of ongewenste warmte.

Het beïnvloed met name de atmosfeer.

Een goed huis heeft een positief klimaat.

Psalm 133:1

Wat goed is het, wat heerlijk, in eendracht bij elkaar te wonen.

Het lichaam

1 Corinthiërs 12:18

Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.

Als het lichaam niet functioneert, dan geeft dit frictie. De taak kan niet meer uitgevoerd worden, in de relatie geeft dit spanning.

Een gevolg van niet functioneren van het lichaam is stilstand of pijn.

1 Corinthiërs 12:26

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

De tempel

1 Corinthiërs 3:16

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Als de tempel niet functioneert zoals het bedoeld is, dan wordt het een onheilige plaats, een gewone plaats of een plaats van afgoden. God wil gediend worden in een zuivere tempel.

Het gevolg van een tempel die niet functioneert is onheiligheid, een onzuivere godsdienst of erger, afgoderij.

2 Corinthiërs 6:16

Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God!

1 Corinthiërs 10:14

Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!

Het gezin

Efeze 2:19

Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.

kerk als gezin

Hebreeën 2:11-13

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen, ‘en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’

Als het gezin niet functioneert heeft dit invloed op de groei . Er komt geen nieuw leven bij, leven wat er is kan niet opgroeien. De samenhang en de eenheid gaat verloren en de personen komen geïsoleerd te staan.

De voortplanting en het leren (opvoeden en onderwijzing) komt in gevaar.

Deutronomium 6:7

Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

 Leviticus 26:9

En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.

Het leger

We hebben een strijd te strijden. Deze strijd win je niet in je eentje.

Efeze 6:12-13

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

2 Timotheus 2:3

Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.

Als het leger niet functioneert en de plaats niet wordt ingenomen komen vijanden binnen.

Ezechiël 22:30

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.

God heeft bedoeld dat zijn Kerk leidend is in deze wereld tegenover de vijanden.

Deutronomium 28:13

De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden.

Vijanden gaan het leven bepalen als we niet luisteren naar de

bevelen van God.

Deutronomium 28:44

Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal 

hoofd zijn, en gij staart.

De Bruid

Efeze 5:25-27

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.

Kerk als bruid

Als de bruid niet rein en zuiver en onbesmet is, wordt het bed bedoezeld, zegt het Woord. De relatie komt onder druk te staan, de liefde verdwijnt en de gemeenschap is weg. Ieder wil een maagd, een nieuw begin.

2 Corinthe 11:2

Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

 De vergadering

kerk als volksvergadering

Er waren in de tijd van de bijbel bijeenkomsten van de hele gemeente (alle mensen) dit noeme men een volksvergadering, waar beslissingen werden genomen.

Handelingen 19:39

Maar willen jullie nog andere zaken aan de orde stellen, dan zullen die in een wettige volksvergadering worden geregeld.

De samenkomst of vergadering van gelovigen is een aspect van kerk zijn.

In de bijbel wordt bij Mozes als gesproken dat hij de gehele gemeente (het hele volk Israel) bij elkaar moest roepen.

Als de vergadering niet functioneert komt er een verwarring onder het volk. Allerlei dwalingen komen binnen en geven onduidelijkheid. Doelen worden niet meer gehaald, eensgezindheid wordt niet meer behaald. God geeft autoriteit aan de gemeente.

Matteus 18:18

Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

Dit bericht is geplaatst in De Kerk van Jezus met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.