Bekering is nodig

omkeren en bekering

Onze hopeloze beroerde toestand

God vindt het nodig dat de mens zich bekeerd. Zonder bekering is hij hopeloos afgedwaald van zijn oorsprong; het hart van God. Een eeuwige relatie met God en wandelen in zijn bestemming zal hij zonder bekering niet bereiken. Als God naar ons kijkt staan we er slecht voor.

Zo staat er ook geschreven in de brief aan de Romeinen, derde hoofdstuk, 10e tot 18e vers;

‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet.’

We zijn volkomen afhankelijk van Jezus.

Volgens de Bijbel is het niet mogelijk dat we uit onszelf naar God op zoek gaan.

Rom 3:11b Er is geen mens die God zoekt

Rom 5:10 We stonden op voet van vijandschap met God,

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Joh 6:4 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Jezus houdt ons volkomen verantwoordelijk voor eigen keuzes en daden:

Mat 23:37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

Eze 18:32  ‘Want de dood van een mens geeft me geen vreugde’, spreekt God, de HEER. ‘Kom tot inkeer en leef’!.

God deed de eerste stap.

God laat zien dat we 100% afhankelijk zijn, en Hij houdt ons voor 100% verantwoordelijk. Dit kan menselijk gezien niet. Bij God zijn alle dingen mogelijk en komt dit bij elkaar in het Kruis, waar Jezus aan stierf in onze plaats.

1 Johannes 4:10  Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Rom 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Gods oproep tot bekering en herstel:

Via zijn profeet Joel;

Joel 2:12-13 Dit zegt de Heer: ‘Keer naar mij terug, uit volle overtuiging! Nu kan het nog. Vast, treur en rouw!Scheur niet je kleren, maar verscheur je hart!’ Keer terug naar de Heer, jullie God. Hij is mild en vol medelijden, vol liefde en geduld, steeds bereid de straf in te trekken.

Joel 2:32  En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden

Via  zijn neef Johannes de Doper;

Marc 1:15  en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Via zijn zoon Jezus;

Joh 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Joh 3:16-18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Luc 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering

Joh 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Joh 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Joh 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Joh 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Via  zijn vriend en discipel Petrus;

Hand 2:38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Via zijn apostel Paulus;

Hand 16:31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 

God geeft een keus;

Via zijn vriend Mozes geeft God al aan dat de mensen van zijn volk kunnen kiezen en moeten kiezen. Niet kiezen is immers ook kiezen

Deutr 30:19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,

Jozua  neemt dit over van God en roept het volk op tot een keus:

Joz 24:15 Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

Onze stap als antwoord op Gods vraag om een keus;

Rom 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden

1 Joh 4:2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God

Gods  geeft een belofte als we de keuze maken;

Joh 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Heb 5:9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

Roep Hem dan aan!

  • Vertel Hem je zonden
  • Vertel Hem dat je hem nodig hebt
  • Vraag om vergeving
  • Vertel Hem dat je Hem voor de rest van je leven wil volgen en gehoorzamen.
Dit bericht is geplaatst in Bekering & Jezus met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *