Vriend van Jezus

Toen Jezus op aarde rondreisde met zijn discipelen, noemde Hij hen Zijn vrienden. Jezus zelf was de grootste Vriend.

Johannes 15:12-17

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vriendenGij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

Jezus heeft ons lief

Jezus zet zijn leven in;

 • Zijn psyche, zijn ziel, het vermogen om lief te hebben.
 • Later geeft hij ook zijn fysieke leven en sterft voor ons.

Liefhebben is:

 • als een verkoelende wind als het heet is,
 • Of als een warme kachel bij koud weer.

Het sluit aan bij wat nodig is in elke situatie.

Wie is Jezus als vriend?

Jezus is een volmaakte vriend:

Mattheüs 5:48

Weest volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Jezus is een dienende vriend:

Mattheüs 20:28

Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Jezus is een barmhartige Vriend:

Lukas 6:36

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

Jezus brengt als Vriend leven.

Johannes 5:21

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

Jezus is een zachtmoedige vriend:

Mattheüs 11:29

Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

 Als Vriend heeft Jezus

 • Tijd: Jezus is aanwezig, zijn vader heet Ik Ben, ook wel vertaald met de Altijd Aanwezige
 • Aandacht: Johannes 5:6 – Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden?
 • Bewogenheid: Mattheüs 9:36 – Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.
 • Kracht: Johannes 14:12 – Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Jezus noemt je een vriend 

Johannes 15:15

….maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

Johannes 15:16

Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen…

Ben jij een goede vriend van Jezus?

 • Doe jij de dingen van Jezus?
 • Maak jij je druk om dingen waar Jezus Zich druk om maakt?
 • Vraag jij jezelf wel eens af waar Jezus mee bezig is?
 • Spreek je Hem steeds om op de hoogte te blijven hoe het gaat?
  • Zit Jezus bij je social media activiteiten?

Gevolgen

Een vriend van Jezus zijn betekent ook dat je deelt in zijn moeilijkheden en overwinningen.

Johannes 15:20

…Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Romeinen 8:17

Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *