Bomen

Vandaag wil ik met jullie gaan ontdekken wat de bomen in de bijbel  te zeggen hebben. In het algemeen en één boom in het bijzonder. Dit  laatste verhaal is door een bijzonder persoon geschreven.

De rechtvaardigen zullen groeien als een palmboom.

Het is net vakantie geweest. Bomen spelen in de vakantie vaak een rol. Als je palmbomen ziet weet je zeker dat je buiten Nederland op vakantie bent. Door corona zat dat er dit jaar niet in. De tekst die boven komt is die uit Psalm 92:13-15

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. (Psalmen 92:13-15 NBG51)

Nu is een palmboom meer een gras dan een boom, maar we kunnen er veel van leren.

Zoals de diepe penwortels en het uitgebreide wortelgestel wat ervoor zorgt dat hij stevig staat.

Bij de groei wordt hij beperkt en wordt er gewicht op gelegd om de wortel de kans te geven om goed te ontwikkelen. Dit voorkomt dat omvalt bij een hevige storm. 

Palmbomen bij elkaar zijn een oase, een veilige plek in een woest gebied, Het geeft veiligheid, beschutting tegen de wind,  schaduw en er is voedsel en water. Hoe mooi is het als er gemeenschappen zijn van heiligen die voor oases zorgen in deze chaotische wereld?

Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien, de invloed van goddelozen is echter vernietigend. (Spreuken 11:11 HTB)

Je vertrouwt op de bomen als je in je hangmat ligt.

Er zijn verschillende soorten bomen. Als je in de vakantie een hangmat gespannen hebt, zoek je daar goede bomen voor uit. Je wilt erop kunnen vertrouwen dat deze bomen de hangmat kunnen dragen. Vanuit het thema vertrouwen kunnen we naar bomen kijken.

We gaan enkele bomen langs om te kijken wat we daarvan herkennen

De gezonde boom

De kwetsbare boom

De trotste boom

De boomstronk

De rechtvaardige is als een gezonde boom.

De gezonde boom is de boom die floreert. 

Jeremia 17: 7-8spreekt erover:

Maar als iemand op Mij vertrouwt, zal Ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan.

Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem.

Ook Psalm 1 spreekt over deze boom, die de rechtvaardige verbeeld die nog met de goddeloze wil samenleven, maar zich richt op de Heer.

Een mens die op een ander mens vertrouwd is als een kwijnende boom die staat te verpieteren in een steenwoestijn.

De zwakke/ kwetsbare boom

Daar tegenover staat de kwetsbare boom, de boom die kwijnend en moeizaam bezig is om te overleven. Jeremia zegt daarover dat dit kan komen doordat de mens niet op God vertrouwd.

Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. 

Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land (Jeremia 17:5-6)

De mens die op zichzelf vertrouwt is als een boom die trots boven alles uitsteekt.

De trotse boom

De trotse boom heeft God niet in beeld en vertrouwd op zichzelf. Een bijzonder verhaal komen we tegen in Daniel 4. Het bijzondere is dat dit hoofdstuk grotendeels is geschreven door een heiden.

Het is best een lang verhaal en we gaan het nu lezen:

Dit is een boodschap van koning Nebukadnezar aan alle volken en landen van de wereld. 

Ik wens u allemaal grote vrede toe.

Ik wil u vertellen wat voor wonderlijke dingen de Allerhoogste God met mij heeft gedaan.

Want Hij doet geweldige dingen! Indrukwekkende wonderen! Hij is voor altijd Koning, Hij regeert door alle eeuwen heen!

Ik, Nebukadnezar, woonde rustig en gezond in mijn paleis.

Op een nacht had ik een vreselijke droom. Ik was erg onrustig over wat ik in die droom had gezien. Het maakte mij bang.

Daarom liet ik alle wijze mannen van Babel bij mij komen om mij de droom uit te leggen.

Ze kwamen allemaal: de geleerden, de tovenaars en de waarzeggers. Ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden me niet vertellen wat hij betekende.

Tenslotte kwam Daniël bij mij (ik had hem naar mijn god vernoemd en de naam Beltsazar gegeven. In hem woont de geest van de heilige goden). Ik vertelde hem mijn droom.

Ik zei: “Beltsazar, jij bent het hoofd van de wijze mannen, want ik weet dat in jou de geest van de heilige goden woont. Jij kan elk raadsel oplossen. Vertel mij dus de betekenis van de droom die ik heb gehad.

Dit is wat ik droomde. Ik zag plotseling midden op de aarde een heel hoge boom staan.

Die boom werd steeds groter en sterker en zijn top kwam tot aan de hemel. Hij was tot aan het eind van de aarde te zien.

Hij stond prachtig in blad, en er zaten zoveel vruchten aan dat er genoeg was voor iedereen. De wilde dieren zochten bescherming in de schaduw van de boom. Tussen de takken woonden de vogels.

De droom ging verder terwijl ik zo in mijn bed lag. Ik zag een wachter, een engel, uit de hemel komen.

Hij riep luid: ‘Hak de boom om en kap zijn takken af. Stroop zijn bladeren af en gooi de vruchten weg. Jaag de wilde dieren bij hem vandaan. Jaag de vogels weg uit zijn takken.

Maar laat de stronk in de grond staan. Doe er een band omheen van ijzer en koper. Laat hem zo in het gras staan. Hij zal water krijgen van de dauw en tussen de wilde dieren staan.

Zijn binnenste zal veranderen, zodat hij zich niet langer als een mens gedraagt, maar als een dier. Dit zal zeven jaar duren.

Dat is het vonnis van de wachters. Het is een bevel van de heilige engelen. Hierdoor zullen de mensen toegeven dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Hij maakt koning wie Hij wil. Ja, zelfs de gewoonste mens kan Hij koning maken.’

Dit is de droom die ik had. Beltsazar, vertel mij wat het betekent, want niemand van de wijze mannen uit mijn koninkrijk kon dat. Maar jij kan dat wel, omdat de geest van de heilige goden in jou woont.”

 De koning vertelt verder: Beltsazar was geschokt en bleef een poosje zwijgend staan. Ik zei: “Beltsazar, wees niet bang mij te vertellen wat de droom betekent.” Beltsazar antwoordde: “Mijn heer de koning, ik zou willen dat de droom over uw vijanden ging.

U zag een grote, sterke boom, die zo hoog was dat hij tot aan de hemel kwam. Hij was tot aan het eind van de aarde te zien.

Er zaten zoveel bladeren en vruchten aan dat er genoeg te eten was voor iedereen. De wilde dieren zochten er bescherming onder en de vogels woonden tussen de takken.

Die boom bent u, mijn heer de koning. U bent groot en machtig geworden. Uw macht reikt tot aan de hemel. U heerst over de hele aarde.

Toen zag u een wachter, een engel, uit de hemel komen. Die zei: ‘Hak de boom om en vernietig hem. Maar laat de stronk in de grond staan, met een band er omheen van ijzer en koper. Laat hem in het gras staan. Hij zal water krijgen van de dauw en tussen de wilde dieren staan. Dat zal zeven jaar duren.’

Dit is wat dat betekent, mijn heer de koning. Het is de straf die de Allerhoogste God u gaat geven.

U zal bij de mensen weggejaagd worden en tussen de wilde dieren wonen. U zal gras eten als een koe en van de dauw drinken. Er zal zeven jaar voorbij gaan, totdat u zal toegeven dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Dat Hij de macht geeft aan wie Hij wil.

De engel zei dat de stronk van de boom moest blijven staan. Dat betekent dat u weer als koning zal regeren zodra u toegeeft dat de God van de hemel regeert.

Daarom wil ik u deze raad geven, mijn heer de koning: stop met het doen van dingen die God niet goed vindt. Wees goed voor de arme mensen en heers als een rechtvaardig koning. Dan zal dit allemaal misschien niet met u gebeuren, maar zult u in vrede blijven leven.”

Maar wat ik gedroomd had, gebeurde met mij, koning Nebukadnezar.

Want toen er twaalf maanden voorbij waren, wandelde ik op een keer op het dakterras van mijn koninklijk paleis in Babel.

En ik zei: “Kijk toch eens! Wat heb ik van Babel toch een prachtige stad gemaakt. Dankzij mij is Babel zo geweldig geworden!”

Ik was nog maar net uitgesproken, of er klonk een stem uit de hemel: “Ik zeg u, koning Nebukadnezar, dat u vanaf dit moment geen koning meer zal zijn.

U zal bij de mensen worden weggejaagd en tussen de wilde dieren wonen. U zal gras eten als een koe en er zal zeven jaar voorbij gaan, totdat u toegeeft dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen. Dat Hij de macht geeft aan wie Hij wil.”

Op datzelfde moment gebeurde wat ik had gedroomd: ik werd bij de mensen weggejaagd, at gras als een koe en dronk van de dauw. Mijn haar werd zo lang als de veren van een arend en mijn nagels werden zo lang als de klauwen van een vogel.

Maar aan het eind van die tijd keek ik, Nebukadnezar, omhoog naar de hemel en kwam mijn verstand terug. Toen prees ik de Allerhoogste God. Want Hij is de God die eeuwig leeft. Hij is voor eeuwig Koning: Hij regeert door alle eeuwen heen.

Vergeleken bij Hem zijn de mensen helemaal niets. Hij doet wat Hij wil met de bewoners van de hemel en met de mensen op de aarde. Niemand kan Hem tegenhouden als Hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen Hem zeggen: ‘Wat doet U daar?’

In de tijd dat mijn verstand terug kwam, kreeg ik ook het koningschap terug. Ik werd weer geëerd. Mijn raadgevers en ministers kwamen weer naar mij toe en ik regeerde weer als koning. Ik werd nog machtiger dan daarvoor.

En nu eer en prijs ik, Nebukadnezar, de Koning van de hemel. Alles wat Hij doet is goed en rechtvaardig. Hij weet trotse mensen weer nederig te maken.

Een stronk is alles wat overblijft van een boom.

4. De stronk van wat eens een boom was.

 1. De stronk van wat eens een boom was.
  1. Nebakadnessar wordt hersteld als koning nadat hij God de eer gaf. De trotse Koning erkent God en komt weer in verbinding met zichzelf en met anderen.
  2. Jezus herstel de eer van Israel door het verloren koningsschap van het huis van David weer op te pakken dit van de aarde naar een hemels niveau te brengen.
Nieuwe scheuten groeien uit een oude stronk.

Jesaja 11:1 zegt: Maar net zoals er uit de stronk van een omgehakte boom weer een jong takje begint te groeien en vruchten krijgt, zal er een Zoon geboren worden uit de familie van Isaï (de vader van koning David).

God de Vader kan veel meer dan we denken of beseffen. Hij laat een heiden vertellen hoe groot hij is. Hij maak ook levend wat dood lijkt en verloren lijkt.

Dat is onze God. Hij geeft wat nodig is en nog veel meer.

Onze rol is kleiner dan we denken en de rol van God is groter dan we denken.

 • Zoals een boom wordt geplant, iets wat hij zelf niet kan, zo worden wij ook ergens geplaatst waar we mogen leven.
 • Als we op die plaats stevig gegrond en geworteld raken in de  peilloze diepe liefde van God, dan komt God komt tot zijn doel met ons, met welke boom we ons ook vergelijken:
 • Sterke gelovigen geeft hij wat ze nodig hebben om sterk te blijven in vertrouwen en vrucht te dragen.
 • Zwakke gelovigen geeft hij wat zie nodig hebben om een sterke en krachtig in vertrouwen te worden. Als jij j hier in herkent mag je opnieuw je vertrouwen stellen op God.
 • Ongelovigen (of gelovigen) die  op zichzelf vertrouwen leert Hij dat ze niets kunnen zonder Hem. Ook zij mogen leren om met God rekening te houden. (Als jij je hierin herkent kun je God de eer geven en hem vragen betekenis aan je leven te geven)
 • Gevallen en gebroken mensen richt Hij op en brengt hen tot herstel. Daar mogen ze op vertrouwen, zodat ze weer kunnen groeien naar een sterk vertrouwen. Jezus liet zijn leven los, om  jou je leven terug te geven
Bomen van leven staan langs de weg en de rivier.

God kan veel meer en doet veel meer dan we denken.

In het paradijs stond één boom van leven (en een boom van goed en kwaad)  maar In het nieuw Jeruzalem staan aan beide kanten van de rivier bomen van leven.

Vertrouw op Hem en je zult niet beschaamd uitkomen.

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.