In His Love- Vriendschap PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

In His Love - Vriendschap

 

Thema.

Philio liefde is vriendschapsliefde.

Doel.

Matteus 22:37-40

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Dit is het grote en eerste gebod.

Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

 

Jezus laat zien dat het doel van vriendschap is dat we de ander net zo hoog inschatten als onszelf, of nog hoger. Echte vriendschap is in staat om zich te geven aan de ander, om de ander op te bouwen.

 

Principe.

1Samuel 18:1 

Terstond, nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonatan verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf.

 

Dit was een vriendschap, van maatjes die elkaar hoog hadden staan. Jonathan vond het prima als David koning zou worden. Hij was niet jaloers, hij wilde zijn vriend helpen en dienen. David hoefde niet zo nodig koning te worden, hij zou liever herder blijven en zijn vriend Jonathan op de troon zien. Beide gunnen het de ander. Ze herkennen elkaar in de vriendschap die ze ook met God hebben.

 

Johannes 11:5 

Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief.

 

Jezus heeft ook vrienden gehad, zowel mannen als vrouwen waren vrienden van Hem. Dit was best bijzonder in die tijd. Jezus deelde zijn hart met hen, en zij hun hart met Jezus. Zij deden wat ze dachten dat goed was om voor een vriend te doen.  Vriendschapsliefde is niet seksueel van aard. Als er wel een seksuele tint bij komt, doet dit de vriendschap meestal de das om.

 Vriendschap hoort wel thuis in een seksuele huwelijksrelatie, maar seks past niet niet in een vriendschapsrelatie.

 

Johannes 15:14 

Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

 

Jezus leert zijn discipelen dat ze vrienden zijn als ze doen wat Jezus zegt. Jezus had hen vertelt dat een vriend zijn leven over heeft voor de ander. Jezus heeft vertelt dat je moet zoeken wat de ander nodig heeft en dat je de ander mag geven wat je zelf verlangt te ontvangen. Vriendschap is geven.

 

Johannes 15:15 

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

 

Jezus noemt zijn leerlingen vrienden. Hij heeft zijn hart, zijn ziel met hen gedeeld en ze zijn hem trouw. Jezus is trouw aan hen en leert hen hoe ze trouw kunnen blijven. Er is een diepe verbondenheid en intimiteit omdat ze met elkaar en met God verbonden zijn.

Vriendschap is delen van dromen, verlangens, maar ook de emoties en gedachte en besluiten.

 

 

Werkwijze.

Joh 15:13 

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

 

Jezus gaf het voorbeeld, hij liet zijn leven los om het leven van zijn vrienden te redden. Jezus vraagt aan ons of we hetzelfde willen doen, voor vrienden, zodat ze gered kunnen worden.

 

Joh 21:15 

Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.

 

Jezus vraagt of Petrus hem onvoorwaardelijk liefheeft, Petrus antwoordt dat hij Jezus met vriendschapsliefde liefheeft. Hij wordt verdrietig dat hij Jezus niet lief kan hebben met onvoorwaardelijke liefde. Jezus daalt op zijn niveau af en vraagt hem de derde keer of Petrus hem liefheeft met vriendschapsliefde, ipv onvoorwaardelijke liefde.

Later in zijn leven is het Petrus wel gelukt om Jezus onvoorwaardelijk lief te gaan hebben. Hij is ook aan een kruis gestorven, omdat hij van Jezus hield.

 

Mr 10:21 

En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij.

Jezus ziet mensen en het hart van deze mensen. Hij ziet dat deze rijke man een probleem heeft en vast zit aan wat hij heeft. Toch ziet Jezus hem aan met vriendschapsliefde en wil Hij iets betekenen voor deze man. De man kan de vriendschap (nog) niet aan.

 

Hnd 10:24 

En de volgende dag kwam hij te Caesarea aan. En Cornelius was hen wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen.

 

Cornelius heeft zijn vrienden bijeengeroepen. Een Engel had gezegd dat Petrus zou komen om iets belangrijks van God te brengen. Cornelius houdt dit niet voor zichzelf en roept al zijn vrienden en zijn familie bij elkaar om te delen in wat hij gaat ontvangen.

Dit is vriendschap, als er iets goeds te halen is, hen erbij betrekken en laten delen in de zegen.  Zo wordt gedeelde vreugd een dubbele vreugd.

 

Toepassing en tips

Hoe wordt je een vriend van Jezus?

 Lucas 9:48

Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.

een kind opvangen

 

Marcus 9:41

Ik verzeker jullie: als iemand jullie een beker water geeft omdat je bij Christus hoort, hij zal er zeker voor beloond worden.een beker water geven

 

Opdracht.

  • Voor wie kun jij een vriend zijn?

                Wat kun je deze week doen om te laten weten dat je een vriend bent?

                       Wat zou je willen dat een vriend voor jou zou doen? Doe dat eens bij de vriend.

                 Bedenk vijf dingen die je kunt doen voor minstens twee vrienden of                          

                 personen die een vriend kunnen worden.

  • Voor wie zou jij je leven in willen zetten? Waarom wel?
  • Als je dit niet kunt, zou je het willen leren? Indien nee, waarom niet?