De Zalving van de Heilige Geest PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

 

Thema: Zalving van de Heilige Geest.

Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om:

 • een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,(ellendigen)
 • om te verbinden gebrokenen van hart
 • om voor gevangenen vrijlating uit gevangenis
 • en voor gebondenen opening der gevangenis…

  Inleiding:

  Jezus was de door God beloofde Gezalfde die de blijde boodschap van redding, hoop, genezing en bevrijding kwam brengen

  Hand 10:38

  van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

  Jezus geeft de de zalving door aan ons, door de Heilige Geest

  2 Cor 1:21-22

  Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

  De Zalving is van God

  Zalving is niet gebaseerd om natuurlijke kwaliteiten, maar een bovennatuurlijke toerusting om Gods werk te doen. Wij beschikken niet over die zalving, maar de Heilige Geest wil over ons beschikken.

   

   

  1 Johannes 2:20

  Maar de Heilige, Christus, heeft u gezalfd met de Geest en daardoor bezit u allen kennis.

   

  Doel van de zalving:

  De zalving verbreekt het geestelijke juk en zet geestelijk vrij.

  Jes 10:27

  En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil.

  Er is zalving in ons en een zalving op ons

  De zalving in ons is wat wij ontvangen bij de wedergeboorte (de Heilige Geest in mij)

  o Romeinen 8:11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

  o 1 Johannes 4:4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

  Wat doet de zalving in mij?

  - Overtuigt mij dat ik een kind van God ben

  - Overtuigt mij van de waarheid, want hij is de Geest van de Waarheid

  - Hij spreekt tot mij, Hij leert mij en wijst mij de weg naar de volle waarheid

  - Hij doet de vruchten van de Geest in ons groeien

  - Hij leert ons hoe we de gaven van de Geest kunnen gebruiken

  - Hij leert hoe wij moeten bidden

  - Hij leert hoe we de bijbel moeten begrijpen, zieken kunnen genezen en demonen uit kunnen drijven

  - De zalving van de Heilige Geest leert ons relatie te hebben met God de Vader en met Jezus de Zoon

  De zalving op ons is wat wij ontvangen bij de Doop in de Heilige Geest (Ik in de Heilige Geest)

  o Lucas 4:18-19

  "De Geest van de Heer is op Mij, dewijl Hij Mij gezalfd heeft, en gezonden om de armen het Evangelie te verkondigen, om de gebroken harten te helen, om de gevangenen loslating te prediken, en de blinden het gezicht, en de verslagenen dat zij vrij en los zullen zijn, en om te prediken het aangename jaar van de Heer".

  o Lucas 24:49 (SV)

  En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. (dit spreekt van een persoonlijke ‘mantel’)

  o Hand 2:3-4

  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven.

  o Handelingen 10:44

  Toen Petrus nog deze woorden sprak, viel de heilige Geest op allen die dat woord aanhoorden.

  Wat doet de zalving op ons? Deze zalving geeft kracht om;

  - anderen te dienen

  - de werken van Jezus te doen

  - kracht om te getuigen en het evangelie te vertellen

  - kracht om demonen uit te drijven en zieken te genezen

  - kracht om de gaven van de Geest uit te oefenen

   

  Hoe om te gaan met de zalving van de Heilige Geest?

  Omgaan met zalving op een juiste manier:

  - Zalving is gemanifesteerde kracht van de tegenwoordigheid van God. Een aanraking van God is merkbaar, voelbaar en soms zichtbaar. Zonder zalving zijn woorden en gebeden krachteloos.

  - Als de zalving van de Heilige Geest aanwezig is, moeten we dit de ruimte geven om te werken zoals Hij dit wil. De Geest houdt zich niet aan tijden en structuren en plannen van mensen.

  - Als de zalving er is zien we de resultaten ervan. De gevolgen zijn herstel, redding, genezing en bevrijding.

  - Wij bewegen in de Heilige Geest en doen wat de Heilige Geest op ons pad brengt. Het is niet zo dat we andersom overal maar heen kunnen gaan en over de Heilige Geest kunnen beschikken waar we ook maar willen. Wij zijn echter een uitgekozen werktuig in de handen van de Heilige Geest.

  - De zalving kan toenemen en er zijn verschillende zalvingen.

  Zalving in het Oude Testament;

  Leviticus 13:12-13 en 14:14-18

  Melaatsenzalving

  • melaatsheid is het beeld van de zonde, de melaatse getuigt van wat God heeft gedaan in zijn leven

  1 Petrus 2:9 en Joel 2:17-18

  Priesterlijke en profetische zalving

  § De priester brengt verzoening, door de mensen bij hun God terug te brengen.

  § De profeet brengt God terug bij de mensen, en proclameert en confronteerd.

  1Sa 16:13, Lucas 4:39

  De koninklijke zalving.

  Een koning kan bevelen.

  Jezus beveelt in de koninklijke zalving de koorts om de zieke te verlaten.

  Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. (Lucas 4:39 NBV)

   

  Praktische werkwijze

  Blijde boodschap: boodschap waar mensen op wachten. Zeggen dat er verlossing is van hun zonde is geen blijde boodschap als zij zich geen zondaar voelen.

  Blijde boodschap sluit aan op de behoefte van de mens;

  - genezing bij ziek zijn

  - hoop bij hopeloosheid

  - herstel als er iets kapot is

  - bevrijding als er sprake is van gebondenheid

  - vrijlating als iemand zich gevangen voelt.

  Zo raakte Jezus eerst een melaatse aan, voordat Hij hem genas. Hij vergaf eerst de zonden van de man die verlamd was en door zijn vrienden bij Jezus gebracht werd.

  Verschillende zalvingen.

  Gebed voor een zieke;

  1. Je kunt voor een zieke bidden als een priester, je doet dan voorbede en mag verwachten dat God in gaat grijpen.
  2. Je kunt voor een zieke bidden als een profeet, maar alleen als je van God verstaan hebt wat je mag zeggen.
  3. Je kunt voor een zieke bidden als een koning. Als je bidt in de koninklijke zalving, dan geef je een bevel en dit zal gebeuren.
   1. Je kan dit niet forceren, als je bidt zonder zalving zal er geen resultaat zijn, omdat je het doet vanuit menselijke kracht.
   2. Je hebt openbaring en/of geestelijke onderscheiding nodig  om te weten wat er aan de hand is.

  Als de zalving van de Heilige Geest aanwezig is, weet je net als Jezus wat je moet doen, en zul je het juiste doen.

   

  Opdrachten

  Schrijf op welke zalving van de Heilige Geest in je aan het werk is. Wat merk je daarvan? Wat is het resultaat?

  Schrijf op welke zalving van de Heilige Geest op je rust? Wat heb je ervan gemerkt/ Wanneer is het begonnen? Wat zijn de effecten ervan?

  Welke zalving zou je graag ontvangen?

   

  2 Cor 4:7

  Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.