Geld en Jezus PDF Print E-mail

  geld overhouden

 Geld en Jezus

 

 

 Geld

 1. Met geld kun je medicijnen kopen, maar geen gezondheid.
 2. Met geld kun je een huis kopen, maar geen thuis.
 3. Met geld kun je vrienden kopen, maar geen vriendschap.
 4. Met geld kun je vermaak kopen, maar geen geluk.
 5. Met geld kun je eten kopen, maar geen trek.
 6. Met geld kun je een bed kopen, maar geen slaap.
 7. Met geld kun je een vrouw (partner) kopen, maar geen liefde.
 8. Met geld kun je een crucifix kopen, maar geen Verlosser.
 9. Met geld kun je een goed leven kopen, maar geen eeuwig leven.

 

Genade (gratis te krijgen)

 1. 1 Petrus 2:24  …….en door zijn striemen zijt gij genezen.
 2. Johannes 14:2 .... In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
 3. Johannes 15:14....  Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
 4. Psalm 68:19....  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil (geluk)
 5. Psalm 40:8...  ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.
 6. Psalm 127:2....  Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.
 7. Hooglied 8:7  .... En wie denkt de liefde te kunnen kopen, wordt met verachting afgewezen, al bood hij zijn hele bezit.
 8. Handelingen 2:21...  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
 9. 1 Johannes 5:11  En ...dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 

 Aanbieding

 

Jesaja 55:1...  O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

 

Openbaring 22:17...  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

 

 

 Koop zonder geld bij Jezus

 kopen zonder geld