Jezus en de Kerk PDF Print E-mail
kerk

Een beter woord voor Kerk is volksvergadering. Een vergadering van een verzameling mensen die samenkomt (om iets te beslissen of om iets te vieren).

 De kerk van Jezus Christus is een vergadering van mensen die Jezus kennen, en bij elkaar komen om dit te vieren. Deze mensen kennen Jezus en Jezus kent hen en Jezus houdt van hen. De mensen kennen ook elkaar, en houden van elkaar, zij horen bij elkaar als een groot gezin.
 
Efe 5:23
 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het die zijn lichaam in stand houdt.
 
Jezus wordt genoemd als het hoofd van de gemeente.
De kerk is dus geen gebouw of een instituut met de naam Kerk.
De kerk is een groep mensen bij elkaar met Jezus aan het hoofd.
Het verzamelen of het bijeen brengen van mensen is kenmerkend voor Jezus
 
Als hij naar de mensenmassa kijkt, ziet hij dat ze moe en afgemat zijn, als schapen die geen herder hebben.
 
Wat hier opvalt:
  • Hij ziet losse individuen, die individueel proberen om er het beste van te maken.
  • Het ontbreekt hen een leiders
  • Het ontbreekt hen aan visie, een richting waar ze heen kunnen.
  • Het ontbreekt aan gemeenschap.
  • Het zijn eenzame mensen, die moe en afgemat zijn geraakt om zonder gemeenschap met anderen en met de Ander, het leven vorm te geven.
Jezus zegt dat hij is gekomen om het verlorenen te zoeken.
Hij vertelt niet voor niets het verhaal van de herder die op zoek ging naar een schaap dat hij miste.
 
Jezus verzamelt mensen die een relatie met hem willen.
 Jezus is het hoofd van de Kerk, hij staat aan het hoofd van de vergadering van mensen die een relatie met hem hebben.
 
Mt 16:18
 En Ik zeg u, dat gij Petrus (Petros = rotsblok) zijt, en op deze (Rots) Petra  zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
 
Jezus heeft zelf gezegd dat hij de kerk zou bouwen op de rots. De rots is het geloof, dat Jezus Heer is en de belijdenis hiervan.
 
Petrus werd zo een standvastig man, omdat hij bouwde op het fundament dat hem geopenbaard was, namelijk dat Jezus de Zoon van de Levende God was en de enige weg tot eeuwig leven met God de Vader.
 
Mt 16:17 
Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.
 
Iedereen die in Jezus gelooft, hoort bij de algemene Kerk.
Je komt bij de algemene Kerk door:
  • Een openbaring van God de Vader, door de Heilige Geest
  • Het aanvaarden van de openbaring
  • Het erkennen en hardop belijden van de openbaring
Galaten 3:26-28
 want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Christus Jezus.
De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk.
Het doet er niet meer toe of u Jood bent of Griek, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Want samen vormt u een eenheid in Christus Jezus.
 
I korinthe 12:13 
want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.
 
Er zijn vervolgens bevestigingen van het lidmaatschap van de algemene kerk van Jezus Christus;
  • Doop in water
  • Doop in de Heilige Geest
 
 
Vragen;
Ken jij Jezus al?
Wat wil je van Hem weten, als je Hem niet kent?
 
Hoor jij al bij de Kerk van Jezus?
indien nee, wat houd je tegen?
 
 

 Meer lezen?

Derek Prince schrijft hier uitgebreid over in zijn boek: Gods kerk herondekt.