Wie is Jezus? PDF Print E-mail

Wie is Jezus?

Welke beeld heb je van Jezus?
Hoe leer je hem kennen?

Jezus en een kind- filmJezus en een kind (film lucasevangelie)

Het lijdt geen twijfel, dat Jezus de meest opmerkelijke persoon geweest is die ooit geleefd heeft. Tenslotte delen wij heel de wereldgeschiedenis in naar wat vóór Hem en wat na Hem heeft plaatsgehad! Over niemand zijn zoveel boeken geschreven, films, muziek, en kunst gemaakt als over Jezus. Wereldwijd geloven anderhalf miljard mensen in Hem. En jaarlijks trekken duizenden mensen naar onbekende streken om over Hem te vertellen. Ze geven huis en haard op voor een leven in primitieve omstandigheden. Nog steeds worden duizenden mensen geëxecuteerd omdat ze in Jezus geloven. Zij weigeren hun geloof op te geven - ook al worden ze vreselijk gemarteld en bedreigd. Hoe bestaat het dat ze dat voor hun geloof over hebben? Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. En u zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook zijn individuele mensenlevens veranderd.
Als je je afvraagt wie iemand is, welke vragen zou je dan stellen?
Hoe heet je? Wie ben je? Hoe is je karakter / je persoonlijkheid? Waar kom je vandaan? Hoe leef je? Wat doe je? Waar sta je voor? Waar leef je voor? Wat zeggen anderen over je?

Aan de hand van deze basic vragen zal je duidelijk kunnen worden wie Jezus is!

1. Hoe heet hij?

Jezus Christus betekent: Onze Heer en Heiland. Het eerste woord, Jezus, is een eigennaam, en wel de Griekse omzetting van het Hebreeuwse Jehosjua (Jozua) of Jeschua. Deze naam betekent letterlijk ‘God redt’. Het tweede woord, Christus, is een titel, en wel de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Masjiach (Messias), en betekent "gezalfde"

2. Wie is hij?

Jezus maakte er aanspraak op Gods Zoon te zijn en met God op hetzelfde niveau te staan. Hij verklaarde Zich gerechtigd zonden te vergeven. Hij heeft gezegd eens de wereld te zullen oordelen; en waarop het dan aankomt is, hoe in dit leven onze houding tegenover Hem geweest is. Hij zegt dat Hij de enige weg tot God is, dat alleen in Hem verlossing van de zonde is. Hij was zelf zonder zonde.

3. Hoe is zijn karakter / zijn persoonlijkheid?

Veel mensen, ook wie zich geen christen noemen, beschouwen Jezus als het grootste voorbeeld van een volkomen onbaatzuchtig leven. Hij is zachtmoedig en nederig van hart (mt 11:29). Hij ging zeer liefdevol om met mensen die werden onderdrukt, maar was scherp en confronterend naar hen die op een verkeerde manier macht uit oefenden. Hij was vol van genade en waarheid (joh 1:17). Hij was met ontferming bewogen.

4. Waar komt hij vandaan?

Hij was geen sprookjesfiguur, geen legendarische held, maar net als Napoleon en Julius Caesar een echte persoon uit de geschiedenis. Niet alleen in de bijbel wordt er over Jezus geschreven. In heel veel oude boeken uit de tijd van Jezus kan je over Hem lezen en al deze boeken zijn het er over eens, of ze nu christelijk, Romeins of Joods zijn, ze vertellen allemaal dezelfde boodschap: Jezus heeft echt bestaan.
Hij was er vanaf het allereerste begin van de grondlegging van deze wereld (joh 1:1). Hij heeft Gods heerlijkheid in de hemel verlaten en is mens geworden zoals wij. (phil. 2:6)
2000 jaar geleden werd Jezus geboren in een timmermansgezin. Hij was de zoon van Jozef en Maria. Hij woonde in het plaatsje Nazareth en bracht hier ook zijn jeugd door. Honderden jaren voor de geboorte van Jezus, lezen we al profetieën over zijn komst in de Bijbel. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, o.m. over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding

5. Hoe leeft hij?

Hij woonde niet in een paleis. Ook had hij hier op aarde weinig tot geen vaste bezittingen. Hij zei dat Hij geen plaats had om zijn hoofd op neer te leggen. (lucas 9:58). Hij had 12 vrienden (discipelen, zgn. volgelingen). Van deze 12 waren er drie met wie hij een intieme band onderhield.

6. Wat doet hij?

Hij predikte een boodschap van bekering en vergeving van zonden. Daarbij sprak Hij over het koninkrijk van God welke nabij gekomen was. Hij liet dit alles gepaard gaan met tekenen en wonderen. Duizenden mensen werden genezen en zochten hem vanwege deze tekenen op. Het grootste wat hij gedaan heeft, is datgene te doen waarvoor hij uiteindelijk gekomen is: de wereld te behouden (joh 12:47). Hij is gestorven aan een kruis en heeft de straf van Gods oordeel over de zonde en het kwaad van de mensen op zich genomen. (jes 53:6). Hij is opgestaan uit de dood en heeft deze ook overwonnen en het mogelijk gemaakt dat een ieder die in Hem gelooft eeuwig met Hem zal leven. (joh 3:16)

7. Waar staat hij voor?

Jezus staat voor hetzelfde als waar God voor staat: rechtvaardigheid, genade, heiligheid, liefde. Hij is er op uit om mensen te behouden, te redden. Veel meer dan dat ze verloren gaan. (ex 18:23). Hij staat er voor dat God geëerd word en dat mensen zich tot hem keren. Jezus maakt nooit een compromis of laat Hij oogluikend zonde of een leugen toe. Jezus staat voor de wetten van God. (math 5:18)

8. Waar leeft hij voor?

Jezus is de enige Mens die op basis van een eigen keuze naar deze wereld gekomen is. Hij zei gekomen te zijn met als enig doel voor ons te sterven "en Zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Marcus 10:45).Toen Hij ongeveer de dertig had bereikt trok Hij met een groep volgelingen door Israël. Hij sprak over geloven in God, over bekering, over vrede en over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Ook deed Hij grote wonderen. Het belangrijkste wat Jezus bracht was zichzelf. Het bijbels christendom is daarom ook niet zomaar een levensfilosofie, noch een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het ware christendom is gebaseerd op een levende persoonlijke relatie met de opgestane en levende Redder en Heer, Jezus zelf.

9. Wat zeggen anderen over Hem?

Er wordt verschillend over Hem gedacht. Sommigen dachten in de tijd van Jezus dat Hij Johannes de Doper was; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of een der profeten. (markus 8:27). Sommigen zagen hem als een grote leraar, leermeester. Weer anderen zagen Hem als een rebelse oproerkraaier. En weer anderen zagen dat het inderdaad de Zoon van God was. In het algemeen zie je dat Hij als een vijandig iemand wordt gezien bij die mensen die met verkeerde zaken bezig zijn. Voor hen is Hij een steen des aanstoots, een rots der ergernis. De mooiste omschrijving van wie Jezus is, is misschien nog wel in de vele benamingen die in de bijbel over Hem beschreven staan. Zie de bijlage: Je kunt Jezus niet aanvaarden als een goed geleefd persoon zonder zijn woorden te aanvaarden. Of wat Hij zegt is waar, of het is een leugen. Voor zo’n keus sta je.

VRAGEN

Marcus 8:27-29: Maar wie zegt Gij dat Ik ben???

Wil je hem leren kennen? Zeg het tegen Hem:

"Jezus, ik wil u leren kennen. Ik open mijn hart voor U.

Leer mij wie u bent en maak mij zoals u mij hebt bedoeld.

Ik wil graag met u verzoend worden, vergeef wat ik nagelaten heb.

Dank U dat u mij onvoorwaardelijk lief hebt"

LITERATUUR SUGGESTIES

Alpha cursus, Nicky Gumbell