Zeker zijn van eeuwig leven PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

zeker van eeuwig leven? 

Kom ik in de hemel?
Heb ik vrede met God?
Zijn mijn zonden vergeven?
Kan ik zeker weten dat ik gered ben en een eeuwig leven heb met God?
 
Dit zijn vragen over zekerheid van geloof.  
Iedereen heeft een geloof.
Iedereen heeft een gedachte over zichzelf, over de ander, over God en leven na dit leven. 
Iedereen heeft geloof;
·         Nazi’s geloofde in Adolf Hitler, en waren bereid hem te volgen en hun leven op te offeren in de strijd.
·         Communisten geloven in een staat van sociaal gelijke mensen.
·         Sommige mensen geloven dat het leven toeval is, dat er geen richting is en geen doel. Dat is hun geloof.
·         Christenen geloven in Jezus Christus, waren volgelingen (discipelen) van hem en waren bereid hun leven te geven voor het Koninkrijk.  
 
Geloof is niet te bewijzen
Als je iets kunt bewijzen is het geen geloof meer. Geloof is een voor jou bevredigend antwoord op levensvragen. Dit geeft richting en steun aan het leven. 
·         Wij hebben het nu over geloof in de persoon Jezus Christus en in de boodschap die Hij bracht. 
·         Wij geloven dat Jezus ons redt van de macht van de zonde (= bestemming missen) door de kruisdood. Jezus stond op uit de dood, de dood had geen macht over Hem. Door de kruisdood  en opstanding te aanvaarden is er verzoening tussen God (Jahweh) en de mens.
·         We geloven dat we eeuwig leven hebben met Hem, als we dit aannemen. 
 
Waar begint geloof?
·         Geloof begint waar je eigen mogelijkheden ophouden.
·         Geloof begint waar je eigen kracht stopt.
·         Geloof begint waar je denken het af laat weten
·         Geloof begint waar je niet meer kunt bewijzen.
 
Wat is geloof?
·         Voor waar houden wat iemand zegt
·         Jezelf toevertrouwen aan een persoon
·          Een daad (vaak een sprong in het diepe)
 
Wat zegt de bijbel over geloof?
De bijbel spreekt over het geheim van het geloof, welke door gelovigen ontdekt kan worden.  
 - verzoening door voldoening;
Ef 1:7
In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade
- het is genade, een cadeau een gave van God
Ef 2:8-9
Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God .Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebbende gave is verlossing van zonde (of eeuwig behoud)
die gave mag je aannemen, aanvaarden
Johannes 3:3)
Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem." 
aanvaarden doe je door geloof
Joh 1:12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
 
Hoe krijg je zekerheid van geloof en eeuwig leven?  
 
Drie voorwaarden: 
1. Bereid zijn te willen geloven (dat het ook voor jou is)
Gods wil is:
Mattheus 18:14  
Zo wil uw hemelse Vader niet dat ook maar één mens verloren gaat.
1 Timotheus 2:3  
Want dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen.
Johannes 12:47  
En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.
Openbaringen 22:17 
De Geest en de bruid zeggen: `Kom!' Ook wie dit hoort, moet zeggen: `Kom!' Laat wie dorst heeft, komen; laat wie wil, het water nemen dat leven geeft, voor niets.
 
 2. Door gehoorzaam te zijn (luisteren en doen) aan het onderwijs van Jezus Christus
Door ongehoorzaamheid is de relatie tussen God en de mens verbroken.
Romeinen 5:19
Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen zondaars  werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat tallozen rechtvaardig worden verklaard
Romeinen 3:28 
 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.
 
3. Door te leven naar dat onderwijs
Psalm 199:11
 Ik berg uw Woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige
Mt 7:24  
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 
Bij toch zondigen:
·         Belijd je zonde
·         Laat je vervullen door de heilige Geest (Efeze 5:18)
·         Geef mij weder de vreugde Uws heils; (Psalm 51)
·         Alleen het Woord kennen heb je niets aan, je moet er iets mee doen!
Jak 1:22  
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
  
Heilig spanningsveld:
1. Gods gedeelte
Filippensen 2:13  
..want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Johannes 6:44  
Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.                       
 
2. Ons gedeelte:
Geloof:
Geloven is als de hand van een bedelaar waarmee we Gods geschenk aannemen Jezus zegt dat we iets moeten doen;
Mattheus 11:28  
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Joh 7: 37-39  
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) .
Op 3:20,  
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
 
Hoe geef je je over?  
Drievoudige overgave:  
Wil –  de wilskracht en motieven van het hart zijn het sterkts. Doordat je een wil hebt, kun je kiezen.
Lucas 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
Verstand – de bijbel gehoorzamen. De feiten onderzoeken.
 Handelingen 17:11
.. daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
 
Gevoel –  het gevoel of emoties moet je leiden door de wil en verstand en niet andersom.
 
God verwacht een wilsbeslissing van jou:
Hand 16:30-31 
En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
 
God verwacht een toevertrouwen aan Hem:
Relatie (liefdes)mens-mens: De relatie begint als een van hen het vraagt, en de ander ermee instemt = positief antwoord 
Relatie God-mens: De relatie begint als een mens positief antwoord op de vraag van Jezus (God):
Openbaringen 3:20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
 
Spreek het uit naar God in gebed:
·         Erken dat je fout bent geweest, belijd je zonden.
·         Erken dat je Jezus Christus nodig hebt
·         Vraag om vergeving
·         Aanvaard de vergeving en dank God ervoor.
·         Vraag of God je wil vormen naar de persoon die Hij van jou wil maken.
 
Bevestiging:
·         Van buiten, het Woord. (Romeinen 10:13)
·         Van binnen, de Heilige Geest, het hart (Romeinen 8:16)
·         Veranderd leven (2 Cor 5:17)
  
 
Samenvatting: 
Wat is geloof:
·         Voor waar houden wat iemand zegt
·         Toevertrouwen aan een persoon
·         Een daad waarin je uitstapt in geloof.
Kun je zeker zijn van je geloof?     
Ja, als het geloof is in Jezus de Christus
Hoe krijg ik zekerheid?    
Door een persoonlijke hartsrelatie aan te gaan met hem
Hoe merk ik dat?    
·         Mijn leven veranderd,
·         de Heilige Geest is aanwezig,
·         het komt overeen met het Woord