Het goud zit binnenin. PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

De vrijmaking van de Geesthet goud van de kokosnoot

goud aan de binnenkant-         Door verbrokenheid van de ziel-

 

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God (Psalm 62:2)

 

Rom 8:13

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.

    

Johannes 12:24 

Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij slechts één graankorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.

 

Johannes 4:23 -24

 Maar er komt een tijd en die is er al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil mensen die hem zo aanbidden.

God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.’

 

2 Corintiers 3:6

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend.

 

Galaten 5:16 

 Ik bedoel dit: laat u in uw levenswandel leiden door de Geest, dan zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens.

 

Galaten 5:22-25 

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen.

Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verdergaan.

 

 

Hebr 4:12 

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

 

 

1 Corintiers 2;11-14

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

 

 

Rom 1:9 

Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk

 

De mens als eenheid van ziel - geest en lichaam.

Inwendige mens, de geest (ons Hart)

Uitwendige mens, de ziel: het gevoel, de gedachte en de wil.

Buitenkant, het lichaam met zijn uitingen

 

Het is Gods bedoeling dat de mens leeft vanuit openbaring (Woord en Geest)

 Door de zondeval is onze geest opgesloten geraakt.

We leven ook  in een tijd waarin denken en voelen boven de (bovennatuurlijke) openbaring staat, dit zijn echter (natuurlijke) werkingen van de ziel

De uitwendige mens (zie)  kan een lastig harnas zijn, waardoor hetgeen wat er in de innerlijke mens (geest) zit er niet uitkomt of belemmerd wordt.

Het is de bedoeling dat de uitwendige mens, de ziel verbroken wordt, zodat de inwendige mens vrijkomt.

 

Door de jas los te doen, uit te doen komt er bewegingsvrijheid.

De geest draagt onze ziel, zoals wij een jas dragen.

 

Moeilijkheden bij het verbreken;

  • Leven in de duisternis, het niet zien van Gods werk in je leven
  • Eigenliefde staat Gods zaak in de weg.

 

Als de uitwendige mens niet verbroken is kan de geest niet goed functioneren en is traag;

-  bij een verstandsmens zal zijn verstand en logika zijn werk beheersen,

- als hij een gevoelsmens is zullen zijn gevoelens hem beheersen,

- een wilskrachtig mens zal door zijn gedrevenheid worden beheerst.

 

Vaak is het een vermenging; bv veel gevoel en een stuk van de geest.

 

De Heilige Geest van God en onze geest vormen een eenheid. Hoewel ze verschillend zijn, is het niet eenvoudig om ze te scheiden.

 

Als wij dus toestaan dat iemand contact heeft met onze geest, staan we ook toe dat ze contact hebben met de Heilige Geest ( die in ons woont)

Angst maakt dat je wegblijft, uit het contact, zodat het innerlijk niet zichtbaar wordt, en dit verhindert intimiteit

 

Om de intimiteit met God de Vader te ervaren is het nodig dat we verbroken worden, we kunnen dan beter in contact blijven met de Geest van God, en als we iets doen voor God doen we dat met onze geest. We treden ook spontaan in contact met de geest van een ander.

 

Het gevolg is dat de ziel niet meer onze geest aanstuurt

De Heilige Geest stuurt onze ziel aan, en de inwendige mens blijft rustig in alle omstandigheden. Omdat de nabijheid van God onveranderd is. Het is alleen de gebeurtenis die veranderd is.

 

Je kunt dit merken doordat je iets zegt tegen je broeder of zuster wat nodig is en dit maakt je eigen geest niet onrustig en de nabijheid van God wordt niet onderbroken.

 

Bij ons is het vaak zo dat de alles wat de uitwendige mens beroerd, ook de inwendige mens beroerd.

Het zwaard scheid vaneen.

 

Hoe worden we verbroken? Door de tuchtiging van de Heilige Geest ( druk, problemen die tegenkomen, gebeurtenissen

 

Wat je geestelijk bezit is datgene wat God in je leven heeft kunnen uitwerken.

 

 Wat betekend dit voor het bijbelgebruik?

Niet gebruiken om leerstellingen te ondersteunen, maar;

-          God moet onze gedachte verbreken, zodat we onze gedachte verplaatsen naar de gedachte van de Bijbel

-          Onze geest moet zich verplaatsen in de Geest van de Bijbel.

-          De bijbel is een boek dat Gods Geest vrijmaakt

 Wat betekent dit voor het getuigen over God?

-          Als de geest is vrijgemaakt kan het je uitdrukking geven wat er in je geest gebeurt, de ziel is tot hulp. (Als je niet verbroken bent, is de ziel je tot last, het werkt je tegen)

-          Anderen komen tot geloof doordat ze je Geest proeven, niet door wat je zegt

 

Mensen die verbroken zijn vallen op door hun zachtmoedigheid.

-          Openheid, je voelt geen panser als je hem iets wil vragen

-          Gevoeligheid,

-          Bereid tot gemeenschapsleven

-          Gemakkelijk op te bouwen, er zijn geen muren, hij is gemakkelijk te helpen