Opmerkelijke uitspraak van Jezus PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   

Opmerkelijke uitspraken van Jezus

Mattheüs 10:34

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Jezus heeft het hier niet over een letterlijk zwaard. Hier was hij ook op tegen. Hij heeft steeds genoemd dat Hij niet een natuurlijk Koninkrijk aan het bouwen was, maar het Koninkrijk van God. Jezus kende het principe van macht grijpen met wapens, wat je in de ban van het kwaad brengt. Als je gebruik maakt van het kwaad, keert het op den duur tegen je, zie zijn volgende uitspraak:

Mattheüs 26:52

Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Het lijkt erop dat Jezus een ander zwaard bedoeld, figuurlijk en/of geestelijk. Een tipje van de sluier wordt opgelicht als we naar de uitspraak van Simeon kijken, die gedaan werd toe Jezus werd besneden en inde tempel aan God getoond werd:

Lukas 2:34-35

En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat weersproken wordt (en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan), opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden.

Hier zien we dat het zwaard meer lijkt op woorden die gesproken woorden en pijn doen zoals een zwaard.

Dit lezen we ook in spreuken, waarin beschreven wordt dat woorden kunnen zijn als dolksteken, ook wel vertaald met zwaard.

Spreuken 12:18

De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.

Een ander aspect van zwaard is het woord van gerechtigheid, als bescherming. Een rechter (overheid) mag een vonnis oordelen over een persoon die kwaad heeft gedaan. Dit vonnis is bedoeld als het stoppen van het kwaad. Bekend in het beeld van de geblinddoekte justitie /rechter die een weegschaal en een zwaard in de hand heeft:

Romeinen 13:4

Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.

Jezus en zwaard van de oveheid

In de bijbel wordt nog een beeld van een zwaard genoemd, hier wordt dan het Woord van Jezus mee bedoeld. Het behoort bij de geestelijke wapenrusting:

Efeziërs 6:17

en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Het Woord wordt ook vergeleken met een tweesnijdend zwaard, wat motieven kan scheiden:Zwaard van Jezus

Hebreeën 4:12

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Door het Woord van Jezus wordt dus openbaar wat de diepste drijfveer van het hart van de mens is. De diepste keuzes worden dan zichtbaar. De belangrijkste keus is wat de mens doet met het Woord van Jezus. Neemt men dit aan of wijst men dit af?

Jezus kent het hart en weet het.

Johannes 3:18

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

De mensen die Jezus niet kennen, of hem afwijzen, hebben geen vrede met God.

Dit is de bedoeling van Jezus: vrede brengen tussen de mensen en God.

Jezus weet dat er pas vrede tussen mensen onderling kan komen, als ze vrede hebben met God.

“oppervlakkige” vrede tussen mensen die wel vriendelijk met elkaar samenleven doorbreekt Hij met een scherp Woord. Hij weet dat dit nodig is om echte vrede te brengen.

Samenvatting:

  • Er is gesproken dat mensen aanstoot zullen nemen aan de woorden van Jezus
  • Jezus zegt zelf dat zijn woord scheiding brengt. (lees ook de context eens van Matteus 10:34)
  • Het woord brengt scheiding tussen goed en kwaad en doorbreekt schijnvrede
  • Jezus is het Woord, wat mensen er aan mee doen, bepaald of er vrede met God komt, of dat het oordeel van het kwaad op hen blijft.
  • Jezus spreekt over vrede met God, en niet over vrede tussen mensen zonder vrede met God.
  • Jezus houdt van ons en wil dat iedereen gered wordt door zijn Woorden van Liefde.

Openbaring 2:16

Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds.